پروژه های اجرا شده توسط گروه صنعتی سینا صنعت

اداره فرهنگ و ارشاد تهران

انجمن جوانان خیر مرند – تبریز

اتاق ریاست فرودگاه اهواز