استانداردها

استاندارد انواع صندلی های تاشو و غیر تاشو سالن های سینما، تالارهای موسیقی و کنسرت، سالن های اجتماعات و سخنرانی به شرح زیر می باشد:

۱-اصلاحات و تعاریف:

۱-۱-صندلی تاشو: صندلی است که کفی آن پس از برخاستن شخص استفاده کننده، از حالت تقریبا افقی به حالت تقریبا عمودی برگشته و بنابراین فضایی بین دو ردیف صندلی ایجاد می‏گردد. این افزایش فضا برای سهولت تردد بین دو ردیف صندلی می‏باشد.

۲-۱-قاب(پوشش صندلی): پوشش پشت و زیر کفی صندلی را گویند.

 

۲-ویژگی ها:

۲-۱-ویژگی تخته لایه مورد مصرف: تخته لایه مورد استفاده باید با ویژگی های استاندارد ملی ۳۴۹۲ مطابق بوده و رطوبت آن بین ۸ – ۱۲ درصد باشد.

۲-۲-ویژگی های رنگ مورد مصرف روی قطعات فلزی: رنگ مورد استفاده می تواند از نوع الکترو استاتیک پودری و یا رنگ کوره ای مصارف عام باشد(رنگ کوره ای مصارف عام باید با استاندارد ۴۸۷۲ مطابقت داشته باشد).

۳-۲-ویژگی های پارچه و فوم پوشش کفی و پشتی: پارچه های مورد استفاده برای روکش کفی و پشتی می توانند از نوع تار و پودی، حلقوی بافت، فوم چرم مصنوعی و یا چرم طبیعی باشند.پارچه های تار و پودی و حلقوی بافت باید با ویژگی های استاندارد ملی ایران ۸۹۲ مطابقت داشته باشد.

۴-۲-ویژگی های فوم مورد مصرف در داخل کفی و پشتی: فوم مورد استفاده باید دارای مقاومت کافی در مقابل بار توأم استاتیک باشد. وزن مخصوص فوم مورد استفاده باید حداقل ۳۰ کیلوگرم بر مترمکعب باشد.

۵-۲-ویژگی های کفی و پشتی: کفی صندلی تاشو باید پس از رسیدن به افقی ترین وضعیت خود توسط لوازم نگهدارنده مناسب بگونه ای ثابت گردد که انتهای کفی با پارچه قسمت زیرین پشتی تماسی نداشته باشد. مکانیزم قطعات باز و بسته کننده کفی صندلی تاشو باید بگونه ای باشد که با اعمال حداقل نیروی ۵۰ نیوتن در فاصله ۱۰ سانتیمتری از لبه جلو کفی به حالت افقی باقی بماند. کفی و پشتی صندلی باید مقاومت کافی در برابر نیروهای وارده را داشته باشد.

۶-۲-ویژگی های دسته صندلی: دسته صندلی باید در برابر اعمال نیروی استاتیک وارده به سمت بالا مقاوم بوده و مطابق بند(۶-۸) این استاندارد مورد آزمون قرار گیرد.

۷-۲-ابعاد صندلی های آمفی تئاتر باید مطابق جدول ۱ و شکل ۶ باشد:

جدول ۱ ابعاد صندلی های آمفی تئاتر(ابعاد بر حسب سانتی متر)

.

۸-۲-زوایای صندلی آمفی تئاتر باید مطابق جدول ۲ باشد:

جدول ۲ زوایای صندلی های آمفی تئاتر(زوایا بر حسب درجه)

۳-روش های آزمون:

۱-۳-آزمون چسبندگی رنگ: بوسیله تیغ تیز و خط کش تعداد یازده شیار صاف با فاصله ۱/۵ میلی متر از یکدیگر روی قسمت رنگ شده بزنید و سپس یازده شیار دیگر عمود بر شیارهای فوق بزنید. روی مربع های کوچک ایجاد شده یک قطعه نوار چسب کاغذی یا پلاستیکی معمولی حساس به فشار به طول ۱۰ سانتی متر و عرض ۲/۵ سانتی متر چسبانیده و با دست روی آن بکشید. پس از نیم ساعت لبه نوار چسب را تحت زاویه ۴۵ درجه نسبــت به سطح رنگ  شده با سرعـت از روی مربع های کوچک بکنید. نباید بیش از ۵ درصد مربع های کوچک واقع در زیر چسب از سطح رنگ شده جدا شوند.

۲-۳-اندازه گیری وزن مخصوص فوم: مکعبی ۱۰۰*۱۰۰*۱۰۰ میلی متر از فوم مورد استفاده جدا نمائید. ابعاد مکعب نمونه برداری شده را توسط کولیس با دقت ۰/۰۵ میلی متر در مرکز هر ضلع اندازه گیری نموده و سپس وزن را توسط ترازو با دقت ۰/۰۱ گرم اندازه گیری نمائید. وزن مخصوص از رابطه زیر محاسبه می گردد.

D = وزن مخصوص نمونه بر حسب کیلو گرم بر متر مکعب

m = جرم نمونه آزمونی بر حسب گرم

b1.b2.b3 = ابعاد نمونه آزمونی برحسب میلی متر

۳-۳-آزمون بارگذاری روی کفی برای اطمینان از عملکرد مناسب سیستم تا کننده صندلی: مطابق شکل یک نیروی f برابر با ۵۰ نیوتن را در فاصله ۱۰ سانتی متری از لبه جلو کفی وارد نمائید. در این حالت کفی صندلی باید به راحتی به وضعیت افقی در آید. این آزمون را ۱۰ بار تکرار کنید.

شکل ۱ نحوه اعمال نیرو روی کفی برای اطمینان از عملکرد مناسب سیستم تا کننده صندلی

۴-۳-آزمون اعمال نیروی استاتیک توأم کفی و پشتی: مطابق شکل ۲ توسط صفحه بارگذاری نشیمنگاه و پشتی و دستگاه وارد گردد. صفحات بارگذاری روی کفی و پشتی باید به گونه ای نصب گردند که مرکز وارد شدن نیرو درست در مرکز کفی و پشتی باشد.

تعداد دفعات آزمون باید مطابق جدول ۳ باشد. پس از انجام آزمون موارد ذیل نباید مشاهده گردد:

۱- هیچکدام از اعضاءکفی و پشتی و قطعات اتصال دهنده نباید لق یا شل شوند.

۲-عملرد کفی نباید دچار اختلال گردد.

۳-روکش مورد مصرف برای کفی و پشتی (پارچه یا فوم) نباید آسیب ببیند.

۴- هیچگونه تغییر در زوایا و آزادی حرکت کفی نباید ایجاد گردد.

یادآوری: صفحه بار گذاری آزمون اعمال نیروی استاتیک توام کفی و پشتی باید در محل تماس با پشتی و کفی دارای فوم پلی اورتان به ضخامت ۱۰ تا ۱۲ سانتیمتر در مرکز  و ۵ تا ۷ سانتیمتر در لبه ها بوده و ۷۰ تا ۸۰ درصد سصح کفی و پشتی را  بپوشاند.

۵-۳-آزمون مقاومت فوم در مقابل اعمال نیروی توأم استاتیک: پس از انجام آزمون بند(۶-۴) نباید هیچگونه فرورفتگی و یا پارگی در فوم ایجاد گردد.

۶-۳-آزمون بار استاتیک پشتی از داخل: مطابق شکل ۳ نیروی ۵۰۰ نیوتنی را توسط صفحه بار گذاری از داخل به پشتی وارد نمائید. نقطه اثر نیروی وارده باید ۴۵-۴۰ سانتیمتر بالاتر از انتهای زیرین کفی باشد.

تعداد دفعات آزمون و آهنگ انجام آزمون باید مطابق جدول ۳ باشد. پس از انجام آزمون موارد ذیل نباید مشاهده گردد:

۱- شکستگی در اتصالات پشتی

۲- لق یا شل شدن پشتی

۳- تغییر حالت زاویه پشتی نسبت به حالت اولیه

یادآوری: صفحه بار گذاری آزمون بار استاتیک پشتی از داخل باید در محل تماس یا پشتی دارای فوم پلی اورتان به ضخامت ۱۰ تا ۱۲ سانتیمتر در مرکز  و ۷۵ سانتیمتر در لبه ها بوده و ۴۵ تا ۵۵ درصد سطح پشتی را بپوشاند.

جدول ۳ آهنگ انجام آزمون، مقدار نیروی وارده، تعداد دفعات آزمون اعمال نیروی استاتیک کفی، پشتی و دسته صندلی

۷-۳-آزمون  اعمال نیروی استاتیک پشتی از بیرون: مطابق شکل ۴ نیروی ۵۰۰ نیوتنی را در مرکز پشتی از بیرون توسط صفحه با گذاری پشتی وارد نمائید.

تعداد دفعات آزمون و آهنگ انجام آزمون باید مطابق جدول ۳ باشد. پس از انجام آزمون موارد ذیل نباید مشاهده گردد:

۱- هرگونه شکستگی در اجزاء و اتصالات پشتی به جز شکستگی روکش مجاز نمی باشد.

۲- نباید زاویه پشتی نسبت به حالت اولیه تغییری کرده باشد.

۳- پشتی نباید لق یا شل باشد.

یادآوری: صفحه بارگذاری آزمون اعمال نیروی استاتیک پشتی از بیرون باید در محل تماس با پشتی دارای فوم پلی اورتان به ضخامت ۵ سانتیمتر بوده و ۴۵ تا ۵۵ درصد سطح پشتی را بپوشاند.

۸-۳-آزمون اعمال نیروی استاتیک دسته صندلی از پائین به سمت بالا: مطابق شکل ۵ نیروی ۳۰ نیوتنی را توسط نیروسنج و دستگاه وارد کننده نیرو درست در لبه صندلی مطابق جدول ۳ وارد نمائید. پس از انجام آزمون دسته صندلی نباید لق، شل و یا کنده شده باشد.

۹-۳-اندازه گیری زوایای صندلی: برای اندازه گیری زوایای مختلف صندلی باید از نقاله متحرک که هر فک اندازه گیز آن حداقل ۴۰ سانتیمتر طول داشته باشد، استفاده گردد. در ضمن باید وسیله ای که سطح افقی و عمودی را تعیین نماید در دسترس باشد.

۴-نشانه گذاری:

باید در محل مناسبی روی صندلی که قابل دید باشد موارد ذیل درج گردد:

۱-۴-نام یا علامت تجاری تولید کننده

۲-۴-شماره سری ساخت یا کد مربوطه

پیوست الف

اطلاعاتی

توصیه می گردد فاصله بین صندلی در سالن های مختلف مطابق جدول ۴ این استاندارد باشد:

جدول ۴ حداقل فاصله بین دو ردیف صندلی در سالن های مختلف (فاصله بر حسب سانتیمتر)